3ª Convocatòria (2018)

Mostrar texto Ocultar texto
Projectes seleccionats
 • Federació Salut Mental Catalunya


  "El dret a la capacitat jurídica en salut mental"

  Iniciativa que versa sobre l’article 12 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (igual reconeixement com a persona davant la llei), per passar de la incapacitació, a l'acompanyament, i fomentar l'autonomia de les persones amb problemes de salut mental. El repte és impulsar la modificació del funcionament de les administracions públiques i la normativa de tuteles pel dret a la capacitat jurídica de les persones amb problemes de salut mental.

  Pàgina web de Federació Salut Mental Catalunya
  Vídeo resum
  - Relatoria final (PDF, 3,03 MB)

 • Organització Catalana de Trasplantaments (CatSalut)


  "Donació d’òrgans, una mirada cultural i religiosa"

  El projecte es focalitza a promocionar la donació entre els col·lectius minoritaris de la nostra societat i a veure com la cultura i religió es fan servir com a motiu perquè la família dels possibles donants no acceptin la donació, no per una manca de solidaritat i generositat, sinó per desinformació o perquè tenen una informació inadequada. El projecte s’ha dissenyat com una oportunitat de millora per donar resposta a aquesta necessitat i per atendre cada col·lectiu segons les seves especificitats, que s’han de respectar i tenir en compte.

  Pàgina web d'Organització Catalana de Trasplantaments (CatSalut)
  Vídeo resum
  - Relatoria final (PDF, 2,42 MB)

 • Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA)


  "Perspectiva i perspectives + 18: l’atenció a joves extutelats"

  El projecte consistirà en un procés de reflexió de caire internacional i multidisciplinari al voltant dels processos d’emancipació del col·lectiu de joves extutelats. Es farà a partir d’organitzar un seguit d’activitats orientades a crear espais de trobada i discussió entre les administracions públiques, entitats del tercer sector, entorn acadèmic, empreses privades, professionals de la intervenció i joves extutelats, per tal de consensuar una diagnosi sobre la situació i el context actual del col·lectiu i debatre noves propostes i reptes de futur en la intervenció d’aquests processos d’emancipació.

  Pàgina web de Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA)
  - Relatoria final (PDF, 1,05 MB)

 • Fundació Joan Maragall. Cristianisme i Cultura


  "Raó i emoció: societat, política i religió"

  Amb aquest projecte la Fundació Joan Maragall vol analitzar el paper que la raó i les emocions tenen en la vida col·lectiva. En les societats occidentals contemporànies hi persisteixen unes tensions intrínseques pròpies del joc entre raó i emoció. L'augment dels anomenats populismes (gregarisme, xenofòbia), dels discursos sobre utopies polítiques, l'homo economicus i el paper de la racionalitat han contribuït a generar tensions entre globalització i identitat, entre seguretat i llibertat, entre justícia i desigualtat. Abordarem l’aplicació de la reflexió sobre el diàleg de la raó i l’emoció en la ciència i les polítiques públiques que ho regulen.

  Pàgina web de Fundació Joan Maragall. Cristianisme i Cultura
  Vídeo resum
  - Relatoria final (PDF, 503 KB)

 • Centre de Visió per Computador – UAB


  "El futur que volem: intel·ligència artificial, ètica i participació ciutadana"

  Es tracta d’un projecte per reflexionar sobre el futur que volem en relació amb la tecnologia i la intel·ligència artificial. Gira al voltant de com donar veu a la ciutadania i configurar així mecanismes de participació ciutadana per poder decidir en la regulació i la informació que es disposa de la intel·ligència artificial en relació amb 5 eixos temàtics sobre els quals es treballarà en grups de discussió al llarg del projecte: mobilitat autònoma, xarxes socials i màrqueting, salut connectada, formació i món laboral i, per últim, humanitats digitals.

  Pàgina web de Centre de Visió per Computador – UAB
  Vídeo resum
  - Relatoria final (PDF, 3,36 MB)

 • L'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual


  "La inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, avui. I demà?"

  El projecte proposa incrementar la inclusió laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual en entorns normalitzats fent una llarga reflexió amb dinàmica de grups, concretant conclusions generals que agrupin els temes, defineixin les prioritats i els principals eixos transformadors, i traslladar tota la informació en un document en el qual es marquin els passos que cal fer en l'àmbit legal i de drets, en funció de les conclusions a les quals s’arribi.

  Pàgina web de L'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual
  Vídeo resum
  - Relatoria final (PDF, 608 KB)

 • Associació Salut i Família


  "Evolucionant en igualtat: diàleg intercultural entre dones i homes de tots els orígens"

  Aquest projecte de continuïtat (seleccionat a la primera convocatòria del Palau Macaya) fomenta el desenvolupament d'una sòlida base de diàleg intercultural a favor de la igualtat entre homes i dones de tots els orígens que impulsi una visió prospectiva i innovadora dels reptes i els avenços que cal que facin com a protagonistes de les seves vides i promotors/es de transformacions socials d'abast col·lectiu. Es vol construir un espai intercultural amb lideratge de gènere a favor de la igualtat entre dones i homes de tots els orígens per fer-ne una anàlisi holística i crear horitzons comuns en equitat i tolerància.

  Pàgina web de Associació Salut i Família
  Vídeo resum
  - Relatoria final (PDF, 718 KB)

 • Xarxa de Custòdia del Territori


  "Cicle Salut i Natura"

  La Xarxa de Custòdia del Territori, que aglutina al 80% de les entitats ambientals de Catalunya que treballen en favor de la conservació del territori i la seva biodiversitat, té la voluntat de promoure el debat sobre l’afectació de la natura en la salut humana. Aquest debat servirà per establir compromisos concrets i definir una estratègia futura orientada a aportar solucions a alguns dels reptes actuals als quals fa front el nostre planeta. Amb aquest cicle de jornades de debat volem posar en valor com la riquesa ambiental d’un país esdevé font de salut humana. Per assolir-ho, preveiem reunir els principals experts en aquest àmbit de coneixement innovador i emergent, que exposaran conceptes nous com: síndrome de dèficit de natura, vitamina No educació en verd, entre d’altres.

  Pàgina web de Xarxa de Custòdia del Territori
  Vídeo resum
  - Relatoria final (PDF, 1,08 MB)

 • ONG Nutrición Sin Fronteras


  "Reduir el malbaratament, alimentar el planeta"

  El projecte de reflexió que es presenta té l’objectiu d’abordar la temàtica del malbaratament alimentari des de tres dimensions fonamentals (social, econòmica i mediambiental) per tal de generar debat, transferir metodologies i crear sinergies entre els diferents actors implicats a la cadena alimentària amb l’objectiu de promoure la prevenció i la reutilització dels recursos alimentaris. La prevenció i reducció del rebuig alimentari presenta un perfil d’implicació multisectorial, multidisciplinari i multifactorial que s’ha estat tingut en compte en l’organització d’aquestes jornades.

  Pàgina web d'ONG Nutrición Sin Fronteras
  Vídeo resum
  - Relatoria final (PDF, 1,03 MB)

 • Institut Català d'Energia


  "Tu tens l’energia, tu tens el poder. De ciutadans passius a prosumidors implicats"

  El projecte té en compte el context actual, en el qual s’estan transformant les relacions tradicionals entre els diferents actors del mercat: els avenços tecnològics, l’abaratiment de diverses tecnologies renovables, les dades massives aplicades a aquest sector, i les noves normatives que s’estan impulsant des d’Europa i que fan que s’estableixin noves formes d’interacció entre productors, consumidors, distribuïdores i comercialitzadores d’energia. La reflexió vol posar un èmfasi especial en el paper actiu que han de tenir les persones en aquest nou context.

  Pàgina web d'Institut Català d'Energia
  - Vídeo resum
  - Relatoria final (PDF, 1,49 MB)

 • Fundació Privada BCN Formació Professional


  "Tribunes de reflexió a l’entorn dels reptes de la formació professional"

  El projecte plantejat promou una metodologia que fomenta el treball col·laboratiu i la suma d’esforços per part de tots els actors implicats en el procés de debat sobre els principals eixos i reptes de la formació professional en els propers anys, que són: importància de l’orientació educativa al llarg de les diferents etapes i el paper clau que té per assolir l’excel·lència a l’FP, diversificació de trajectòries educatives i d'itineraris d'entrada a l'FP, l’FP entesa com una opció de formació al llarg de la vida, importància de la relació de l’FP amb l’empresa, des de la bidireccionalitat i els objectius compartits, professionalització dels equips docents, major flexibilització i autonomia a l’FP, als seus centres i al propi sistema, i més i millor comunicació i visibilització de l’FP.

  Pàgina web de Fundació Privada BCN Formació Professional
  Vídeo resum
  - Relatoria final (PDF, 1,57 MB)

2ª Convocatòria (2017)

Mostrar texto Ocultar texto
Projectes seleccionats
 • CIDOB


  "Refugiats: diàlegs entre els actors implicats"

  El projecte vol crear un espai de diàleg i reflexió entre els diferents actors implicats en la gestió de l’anomenada “crisi dels refugiats” a la Unió Europea. Mitjançant l’intercanvi d’experiències, l’objectiu final és doble: identificar-ne les principals problemàtiques i també alternatives per a una gestió més eficient i humana, i promoure la cooperació entre els diferents actors implicats, tant des d’una perspectiva multinivell (supranacional, nacional, regional i local) com entre administracions públiques, organitzacions no governamentals (ONG) i societat civil.

  Pàgina web de CIDOB
  Vídeo resum
  - Relatoria final (PDF, 684 KB)

 • CER-Migracions (UAB-UB)


  "D(rets)E(ducació-formació)S(alut)T(reball): DESTinant esforços per la integració dels refugiats"

  Aquesta proposta pretén construir un espai de debat i interacció amb la finalitat d’identificar instruments per a la integració dels refugiats a partir d’un enfocament holístic, participatiu i interdisciplinari, a través de tres tallers que, monogràficament, aprofundiran en el debat sobre les actuacions en tres àmbits clau: accés a drets, formació cap a la incorporació laboral i la salut mental i una cloenda que té com objectiu assentar les bases per a la creació d’una xarxa sostenible d’experts que puguin treballar conjuntament en l’elaboració de propostes d’intervenció, com també en l’intercanvi d’informació i recursos.

  Pàgina web de CER-Migracions (UAB-UB)
  Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 867 KB)

 • Amics de la Gent Gran


  "La soledat com a fenomen complex. Cicle vital, pobresa, subjectivitat i cultura"

  El projecte té l’objectiu de crear un espai interdisciplinari que permeti la reflexió, el diàleg i la generació de propostes entorn de la problemàtica de la soledat no desitjada, partint d’una perspectiva multigeneracional per centrar-nos en la vivència durant la vellesa. L’aportació que conté la proposta, des de l’àmbit de la psicologia, la sociologia, l’antropologia o les ciències polítiques –i de manera transversal des d’un enfocament gerontològic–, permet la confluència del món acadèmic i de diferents agents socials (administracions, tercer sector, món empresarial i societat civil).

  Pàgina web de Amics de la Gent Gran
  - Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 466 KB)  

 • Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

   

  "Reindustrialització i sostenibilitat: horitzons per a un nou model econòmic"

  Aquesta iniciativa consisteix en un cicle de debats en què participaran representants empresarials, sindicals, d’entitats del tercer sector, de l’Administració pública i experts de l’àmbit universitari i la recerca per identificar tendències de futur i fer propostes innovadores que serveixin per orientar tots els agents implicats en l’impuls d’una reindustrialització sostenible com a base d’un nou desenvolupament econòmic.

  Pàgina web de Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
  - Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 790 KB)

 • Institut de Salut Global de Barcelona


  "Espanya i els ODS: implicacions pràctiques d’una agenda d’equitat i sostenibilitat"

  El projecte vol donar a conèixer l’agenda dels ODS (objectius de desenvolupament sostenible) en el sector salut i, en particular, impulsar i enfortir el lideratge del govern i l’Administració pública en diversos àmbits i la coordinació entre els diferents actors. Per aconseguir aquestes finalitats, es plantegen tres sessions de mitja jornada que cobriran tres temes relacionats amb els ODS i la salut. Transversalment, estaran presents la discussió i el seguiment dels indicadors ODS; l’anàlisi del paper dels governs/administracions en la posada en marxa i definició dels ODS, i l’anàlisi del paper dels parlaments i altres organitzacions en el control i impuls de l’agenda.

  Pàgina web de Institut de Salut Global de Barcelona
  - Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 1,02 MB)

 • Associació Social Business City Barcelona (en el marc del projecte Yunus)


  "L'empresa social: oportunitat de futur"

  Des del Yunus Social Business Centre Barcelona es detecta la necessitat de generar coneixement entorn de l’empresa social des d’una perspectiva divulgativa. Per això, el projecte que presenta aquesta entitat té com a objectiu principal analitzar, reflexionar, debatre i generar propostes concretes per a la difusió de les empreses socials, com a model alternatiu de generació de valor econòmic i social.

  Pàgina web de Associació Social Business City Barcelona (en el marc del projecte Yunus)
  - Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 928 KB)

 • GENDERC (URV-UAB)


  "Homes cuidadors. Barreres de gènere i models emergents"

  Aquest cicle té l’objectiu de crear un espai d’intercanvi i reflexió que convoqui tots els sectors implicats en la cura remunerada i no remunerada d’infància i adults sobre el tema central, que és la implicació dels homes en les feines com a cuidadors. Les temàtiques que es tractaran en cada activitat deriven del treball i les reflexions que s’han estat duent a terme en el marc del projecte Homes cuidadors. Reptes i oportunitats per reduir les desigualtats de gènere i afrontar les noves necessitats de cura, finançat per RecerCaixa i amb equips investigadors de la URV i la UAB.

  Pàgina web de GENDERC (URV-UAB)
  Vídeo resum 
  Relatoria final (PDF, 318 KB)

 • Consell Català del Moviment Europeu


  "La inmigración exterior a la Unión Europea: retos vs. oportunidades"

  El proyecto tiene como objetivo evaluar y generar propuestas de actuación frente a los nuevos retos que supone el fenómeno de la inmigración, a partir de la participación de varios expertos y en relación con el impacto de los flujos migratorios en el crecimiento económico, la ocupación y el nivel de bienestar; el impacto de la acogida de refugiados en relación con la cohesión social, y la evaluación de las políticas sociales, medioambientales y de seguridad.

  Página web de Consell Català del Moviment Europeu
  - Vídeo resumen
  Relatoria final (PDF, 734 KB)

 • Asociación Club Segle XXI Catalunya


  "Un mundo de modelos de financiación"

  Esta iniciativa pretende dar a conocer las necesidades de acceso a la financiación de varios colectivos que conviven en nuestra sociedad, como el musulmán y el chino, y compararlas con el sistema financiero occidental. Al mismo tiempo, el proyecto analizará el impacto de los diferentes sistemas de acceso a la financiación existentes en el ámbito social, político y económico. La propuesta se concreta a través de cuatro actividades con el objetivo de aproximarse a los colectivos de la diversidad, conocer sus valores, problemas y retos para convertirse en emprendedores en nuestra sociedad. A lo largo de las cuatro actividades, conoceremos qué otros sistemas de financiación existen en el mundo, y cómo la integración de estos modelos en nuestra sociedad, debidamente legislados y aceptados, pueden contribuir también aquí a la generación de riqueza a través de la apertura de nuevos negocios impulsados por personas de otras culturas o países, así como a la inclusión social.

  Página web de Asociación Club Segle XXI Catalunya
  Vídeo resumen
  Relatoria final (PDF, 779 KB)

 • Centre d’Estudis Econòmics i Socials


  "Los trabajos del futuro"

  Se trata de un ciclo de debate y reflexión que abordará los cambios en las condiciones de trabajo y de gestión derivados del avance tecnológico, la automatización y robotización, la globalización de la producción y el consumo, la desregulación y los crecientes flujos migratorios. En muchos casos, estos cambios supondrían la desaparición de actuales puestos de trabajo y, al mismo tiempo, la creación de nuevos, muchos de ellos con urgencias de competencias muy distintas. Estos cambios no modifican solo las condiciones del mercado laboral sino que tienen efectos más allá del mismo y pueden afectar a la dinámica social y personal. Los temas serán abordados a través de conferencias y de mesas redondas. Como participantes, se cuenta con expertos académicos, empresarios, sindicalistas y representantes de organizaciones internacionales y del sector público.

  Página web de Centre d’Estudis Econòmics i Socials
  Vídeo resumen
  Relatoría final (PDF, 349 KB)

1ª Convocatòria (2016-2017)

Mostrar texto Ocultar texto
Projectes seleccionats
 • Fundació Privada El Llindar


  "Escoles de la segona oportunitat a Espanya: un model innovador"

  El projecte pretén aportar propostes que donin resposta a l'abandonament escolar i l'atur juvenil entre adolescents i joves en risc d'exclusió social, recolzant-se en l'experiència de les escoles de 2a oportunitat, aprofundint en la metodologia, integrant les TIC i nous sectors econòmics.

  Pàgina web de Fundació Privada El Llindar
  Relatoria final (PDF, 659 KB)

 • Fundació Èxit


  "Preparem adequadament els joves per a l'ocupació?"

  El projecte vol identificar i impulsar propostes innovadores en relació amb l’ocupació juvenil, que pugui desenvolupar el tercer sector ens els propers 5 anys, implicant als i les joves en el procés de reflexió.

  Pàgina web de Fundació Èxit
  Relatoria final (PDF, 754 KB)

 • Associació Salut i Família


  "Diàleg intercultural entre dones de tots els orígens: evolucionant juntes"

  El projecte vol afavorir el diàleg intercultural entre dones de tots els orígens (catalanes, magrebins, asiàtiques i llatinoamericanes), per impulsar una visió prospectiva dels reptes i avanços de les dones com a protagonistes de les seves vides i promotores de transformacions.

  Pàgina web de Associació Salut i Família
  Relatoria final (PDF, 312 KB)

 • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)


  "Dinàmiques de transició per a un món més sotenible"

  El projecte vol identificar els factors clau d’èxit per a un nou enfocament sistèmic i escalable que permeti elaborar des de noves perspectives la configuració d’una cadena agroalimentària més sostenible.

  Pàgina web de Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
  Relatoria final (PDF, 282 KB)

 • Fedaia


  "Tribuna FEDAIA"

  El projecte vol impactar en el conjunt de la societat, obrint un debat i una reflexió sobre l’actual model d’atenció a la infància, mitjançant eines d’atenció i protecció, i amb incidència política i social.

  Pàgina web de Fedaia
  Relatoria final (PDF, 665 KB)

 • Grup de recerca STS-b (UAB)


  "En mans de màquines. El futur de les tecnologies de la cura"

  El projecte pretén reflexionar al voltant del desenvolupament de la robòtica i altres tecnologies destinades a la cura de persones, amb especial atenció a certs col·lectius de gent gran, infants, persones amb malalties cròniques, diversitat funcional. Incorporar en la reflexió el dilema "ètica en l’ús de la tecnologia".

  Pàgina web de Grup de recerca STS-b (UAB)
  - Relatoria final (PDF, 349 KB)

 • Tarpuna SCCL


  "Pobresa energètica: propostes imaginatives a un problema invisible i punyent"

  El projecte proposa una reflexió sobre les estratègies innovadores i efectives de la lluita contra la pobresa energètica, tant des de l’administració pública com des del sector privat.

  Pàgina web de Tarpuna SCCL
  Relatoria final (PDF, 665 KB)