Política ambiental i energètica de CosmoCaixa Barcelona

CosmoCaixa Barcelona, el Museu de la Ciència de la Obra Social "la Caixa", basa la seva actuació en un pla estratègic orientat a la Responsabilitat Social, essent un aspecte fonamental, la protecció del Medi Ambient, la prevenció del canvi climàtic i la necessitat de polítiques dirigides a la seva conservació.

El Museu, en aquest sentit, manifesta públicament que ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental i de l'Energia. Per això ha pres el compromís de desenvolupar la seva activitat amb el màxim de respecte per l'entorn, tenint especial cura i sensibilitat amb la protecció del Medi Ambient i, conscient de la seva importància, assumeix aquest repte de futur i es compromet a:

  1. Adequar la nostra Gestió Ambiental i Energètica a la nostra realitat i cultura organitzativa implantant els processos necessaris per obtenir una millora contínua del nostre comportament ambiental i energètic.

  2. Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa ambiental i la relacionada amb l'ús, el consum d'energia i l'eficiència energètica, aplicable a les activitats i instal·lacions del Museu (tant en l'àmbit local, com autonòmic, estatal i europeu) i també amb tots aquells convenis i/o acords a què l'Obra Social, a través de CosmoCaixa Barcelona, s'aculli.

  3. Definir i revisar periòdicament els objectius i fites per donar compliment a la nostra política ambiental i energètica.

  4. Formar, sensibilitzar i implicar a cada treballador, fent-lo partícip de la gestió ambiental i energètica i transmetre als proveïdors i empreses subcontractades les nostres directrius ambientals, d'ús racional de l'energia i d'estalvi i eficiència energètica.

  5. Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació, mitjançant una utilització sostenible dels recursos naturals, l'ús eficient de l'aigua i l'energia i fomentant les pràctiques de reducció, reutilització i reciclatge de residus.

  6. Potenciar l'estalvi d'energia i optimitzar l'eficiència energètica a les nostres instal·lacions i activitats al mateix temps que avançar en l'adquisició de productes, serveis i equips energèticament eficients.

  7. Afavorir la comunicació amb criteris de transparència i informar a tots els grups d'interès (treballadors, clients, proveïdors, subcontractistes, institucions...) per donar-los a conèixer la política ambiental i energètica i establir amb ells relacions de cooperació.

Amb això l'Obra Social "la Caixa", a través de CosmoCaixa Barcelona, vol contribuir a la millora del medi ambient i la prevenció del canvi climàtic en benefici de tota la societat per tal que en pugui gaudir.

Sr. Lluís Noguera Jordana
Director de CosmoCaixa
Maig de 2016