Tens un projecte que creus que pot evidenciar el valor de la cultura com a motor de canvi i millora de la societat?

Registra-t'hi

Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Les arts plàstiques, la música, el teatre, la dansa o laliteratura es poden fer servir com a eines de transformació social. Per aquest motiu, convoquem ajuts per a projectes d’entitats culturals i d’artistes que afavoreixin l’ús de l’art I la cultura com a instruments que poden incidir en aspectes com el desenvolupament personal i la inclusió social.
 • DATES CLAU

  El termini de presentació del formulari de projecte s’inicia el dia 6 de juny de 2017 i finalitza el 28 de juny de 2017.

  La data màxima de presentació de la documentació complementària a través de internet es el 2 de juliol de 2017.

 • ÀMBITS D'ACTUACIÓ 

  1. Promoció d'activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recursos de desenvolupament personal i inclusió social.

  2. Foment del paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social.

 • CONTACTE

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
 • Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació web de convocatòries, on obtindrà la clau d'accés (usuari i contrasenya)

  Les entitats ja acreditades han de verificar i validar la documentació de registre que consta a l'aplicació.     

  Les entitats no acreditades han de tenir una antiguitat mínima d'un any; per a les entitats procedents de fusions, almenys una ha de tenir aquesta antiguitat.             

  Per acreditar-se, cal emplenar tots els camps sol•licitats i adjuntar la documentació escanejada següent:

  • Documentació requerida a l'entitat:

  1. Targeta CIF

  2. Inscripció en el registre corresponent. En cas que s'hi presenti una delegació, cal que l'entitat i la delegació s'inscriguin en el registre corresponent

  3. Estatuts 

  4. Document d'acreditació de la persona que representa l'entitat per a la gestió de projectes (model disponible a l'aplicació)

  5. NIF de la persona que representa l'entitat en la gestió del projecte 

   

  • Documentació requerida a l'artista:

  1. NIF (espanyols), NIE o permís de residència (residents a Espanya) o passaport (residents a l'estranger)

   

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació web de convocatòries fent servir l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. No s'accepta en cap cas documentació física.

Per presentar un projecte correctament cal emplenar tots els camps d'informació de les diferents pestanyes de l'aplicació web i adjuntar el formulari de presentació del projecte que proporciona l'aplicació i la documentació complementària.

 • DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

  Per presentar el projecte a la convocatòria, cal que l'entitat o l'artista adjunti a l'aplicació la documentació següent:  

               

  a) Entitats culturals:  

   

  1. Certificació de validació de dades (disponible a l'aplicació)

  2. Acord de la junta directiva, el patronat o l'òrgan de govern de l'entitat en el qual s'aprova la presentació de la sol·licitud a la convocatòria 

  3. Certificat del representant legal de l'entitat en el qual consti la composició nominal i el NIF de cada un dels membres de la junta directiva, el patronat o l'òrgan de govern de l'entitat sol·licitant 

  4. Acord de col·laboració entre les entitats indicant quina entitat serà la gestora de l'ajuda, en el cas que dues entitats o més presentin un projecte conjuntament 

  5. Memòria d'activitats dutes a terme els dos últims anys 

  6. Balanç i compte de resultats dels dos últims exercicis signats pel representant legal de l'entitat 

  7. Declaració del representant legal de l'entitat amb el compromís d'aportar directament, o a través de tercers, el 25% del pressupost final del projecte 

  8. Còpia, si cal, de la resolució o resolucions d'aportació de la resta del finançament del projecte, o còpia de la sol·licitud en cas que estigui pendent de la resolució 

  9. Certificat de l'Agència Tributària conforme l'entitat està al corrent de les obligacions fiscals 

  10. Certificat de la Seguretat Social conforme l'entitat està al corrent de les obligacions laborals 

  11. Una mostra del treball artístic desenvolupat per l'entitat cultural. Aquest material servirà per valorar exclusivament la qualitat artística del treball que fa la institució que s'hi presenta. La mostra del treball artístic (fotografies, vídeos i/o àudio) s'ha d'ajuntar en format electrònic a través de la nova aplicació web de convocatòries seguint-ne les instruccions 

  En el cas de les entitats, es valora la presentació de la documentació següent:  

  1. Carta d'aval al projecte de l'Administració pública local

  2. Certificat d'auditoria comptable 

  3. Certificació de col·laboració amb l'Administració en programes de treball en benefici de la comunitat    
    

  b) Artistes:

  1. Certificació de validació de dades (disponible a l'aplicació)

  2. Memòria de les activitats dels últims dos anys 

  3. Còpia de la resolució o resolucions d'aportació de la resta del finançament del projecte, o còpia de la sol·licitud en cas que estigui pendent de resolució 

  4. Declaració de l'artista responsable del projecte amb el compromís d'aportar directament o a través de tercers el 25% del pressupost final del projecte 

  5. Currículum de l'artista o dels artistes que organitzen l'activitat o que hi participen      

  6. Una mostra del treball artístic desenvolupat per l'artista o artistes. Aquest material serveix per valorar exclusivament la qualitat artística del treball que fa l'artista o els artistes que s'hi presenten. La mostra del treball artístic (fotografies, vídeos i/o àudios) s'ha d'adjuntar en format electrònic a través de la nova aplicació web de convocatòries seguint les seves instruccions

   

  S'exclouen de la convocatòria els projectes presentats per una entitat o un artista que no adjunti una mostra del treball artístic que fa.