Aposta pel teu talent amb INPhINIT

Pròximes convocatòries

Preguntes freqüents

Convocatòria

A continuació trobaràs un llistat de les preguntes més freqüents que ens han fet arribar a través del nostre email, tant els candidats com els Centres de Recerca participants.
Aquest llistat s'actualitza periòdicament de manera que trobaràs informació molt útil per a poder completar la teva candidatura. Si no trobes la teva resposta, pots escriure’ns a beques@fundaciolacaixa.org.

Sol·licitud

Documentació
i acreditacions

Procés de
selecció

 • En el termini de set dies naturals des de la data d'enviament de la notificació de desestimació, els candidats podran presentar al·legacions enviant un correu electrònic a becas@fundacionlacaixa.org, que haurà d'incloure un text explicatiu juntament amb els documents que el candidat consideri oportuns.

  Les al·legacions seran resoltes per un comitè d'al·legacions. La resolució es notificarà per correu electrònic en un termini de 10 dies naturals des de la data de recepció de l'al·legació. El procediment d'al·legacions serà estrictament confidencial.

  No es posarà en qüestió l'avaluació tècnica o científica dels avaluadors. La independència i objectivitat de l'avaluació està garantida pel procés de selecció i avaluació mateix.

 • No. D’acord amb la pràctica habitual en els processos de selecció pel sistema peer review, el sol·licitant no és informat sobre la identitat de les persones que avaluaran la seva candidatura ni sobre la composició dels tribunals que entrevistaran els candidats. Tot i això, finalitzats els processos de selecció, es farà pública una relació dels professors i investigadors que hi han participat.

 • En cas que superin el procés de preselecció, els candidats són convocats a una entrevista personal de selecció.

  L’entrevista personal persegueix:

  - Aprofundir en la informació facilitada en la sol·licitud, especialment la referida al projecte acadèmic i personal del candidat.
  - Preguntar sobre aquelles qüestions no esmentades en la sol·licitud i que el comitè consideri rellevants per avaluar la idoneïtat del candidat per seguir els estudis que proposa.
  - Avaluar el potencial acadèmic i professional del candidat.
  - Avaluar la seva formació integral, els interessos, inquietuds i curiositats pel context social, científic, econòmic, cultural o artístic, encara que no estigui directament relacionat amb els seus estudis.
  - Avaluar, si el comitè ho considera necessari, el seu nivell d’idioma estranger.
  - Avaluar la seva maduresa personal i acadèmica, la motivació per dur a terme els estudis i el projecte proposats i la capacitat d’expressar amb claredat i defensar amb convicció les idees exposades.

  Durant l’entrevista, els membres del comitè de selecció poden demanar els aclariments i fer les preguntes acadèmiques, personals o professionals que considerin oportunes amb la finalitat de poder seleccionar, entre totes les persones entrevistades, aquelles que, al seu parer, siguin mereixedores de la beca.

 • La qualitat de l’expedient acadèmic és un aspecte més, entre altres que s’avaluen per dictaminar si una candidatura supera o no un procés de preselecció o selecció final.

 • No, els processos de selecció i preselecció es regeixen exclusivament per criteris d’excel·lència acadèmica, i no s’assignen quotes que tinguin en consideració cap altra circumstància.

 • No. Les entrevistes són necessàriament presencials.

 • Aproximadament vint minuts.

 • No. El formulari electrònic mitjançant el qual es cursa una sol·licitud ja ofereix la possibilitat d’adjuntar arxius audiovisuals i enllaços a continguts en línia; per tant, aquest és el recurs que cal emprar per presentar documentació d’aquesta mena.

 • No, en cap cas.

 • El Comitè d’Al·legacions està format per personal de la Fundació Bancària “la Caixa”, que rep i gestiona qualsevol queixa i/o suggeriment dels candidats.

Centres de
recerca

Aplicació en línia:
problemes tècnics