Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto

En el nostre objectiu d'eradicar la pobresa, busquem iniciatives que enforteixin el teixit econòmic i productiu de les comunitats més pobres i vulnerables d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.

Si la teva organització té un projecte que impulsi la creació de negocis, la generació d'ingressos o l'augment d'oportunitats d'ocupació, aquesta és la convocatòria que t'interessa.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
 • Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació web de convocatòries, on obtindrà la clau d'accés (usuari i contrasenya).

  Les entitats ja acreditades han de verificar i validar la documentació de registre que consta a l'aplicació.

  Les entitats han de tenir una antiguitat mínima de 5 anys; per a les entitats procedents de fusions, almenys una ha de tenir aquesta antiguitat.

  Per acreditar-se cal emplenar tots els camps sol·licitats i adjuntar la documentació següent escanejada:

   

  • Documentació requerida a l'entitat:

  1. Targeta CIF.

  2. Inscripció en el registre corresponent. En cas que s'hi presenti una delegació, caldrà que l'entitat i la delegació s'inscriguin en el registre corresponent.

  3. Estatuts.

  4. Document d'acreditació de la persona que representa l'entitat per a la gestió de projectes (model disponible a l'aplicació).

  5. NIF de la persona que representa l'entitat en la gestió del projecte.

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació web de convocatòries fent servir l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. No s'accepta documentació física en cap cas.

  Per presentar un projecte correctament cal emplenar tots els camps d'informació de les diferents pestanyes de l'aplicació web i adjuntar el formulari de presentació de projecte que proporciona l'aplicació i la documentació complementària.

  Documentació que cal presentar

  Per presentar el projecte a la convocatòria, cal que l'entitat adjunti a l'aplicació la documentació següent:               

  a) Dossier A

  1. El formulari de sol·licitud, emplenat degudament.

  2. El marc lògic.

  3. El cronograma/pla d'acció.

  4. El pressupost general segons el model en Excel que es pot descarregar de la plataforma de convocatòries.

  5. El pressupost detallat per activitats i anys (model propi de cada entitat).

  6. La línia de base/quadre de comandaments segons el model en Excel  que es pot descarregar de la plataforma de convocatòries.

  7. Qualsevol informació explicativa i justificativa de com s'ha fet la línia de base.

  8. La proposta de TdR (termes de referència) per a l'avaluació final.


  b) Dossier B: La documentació administrativa que han d'aportar les entitats espanyoles i locals

  Entitats espanyoles

  1. Còpia dels estatus, en els quals ha de constar necessàriament la inexistència d'ànim de lucre.

  2. Si els estatuts no reflecteixen la cooperació al desenvolupament com a àmbit d'actuació, document acreditatiu de la junta o el patronat en els quals es reflecteixi aquest objectiu.

  3. Còpia de la inscripció en el registre.

  4. Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.

  5. Memòria d'activitats de l'any anterior.

  6. Document sobre el nombre d'associats, si correspon.

  7. Organigrama de l'entitat.

  8. Pàgina amb el resum de l'últim informe d'auditoria.

  9. Balanç dels últims tres anys.

  10. Comptes de pèrdues i guanys dels últims tres anys.

  11. Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol•licitud.

  12. Certificat d'aportació de la diferència entre l'import sol•licitat i el total del projecte.

  13. En els programes presentats per diverses entitat espanyoles, l'acord corresponent.

  14. Currículum reduït del responsable del projecte a l'entitat (màxim, una pàgina).

  15. Document d'estratègia per al país i/o estratègia sectorial, en cas que es tingui.

  16. Documentació acreditativa de la pertinença a xarxes, plataformes i altres organismes de coordinació.

  Entitats locals 

  1. Memòria d'activitats de l'any anterior.

  2. Document sobre el nombre d'associats si correspon.

  3. Organigrama de l'entitat.

  4. Pàgina de resum de l'últim informe d'auditoria de l'any anterior, si correspon.

  5. Balanç dels últims tres anys.

  6. Comptes de pèrdues i guanys dels últims tres anys.      

  7. Còpia dels estatus, en els quals ha de constar necessàriament la inexistència d'ànim de lucre. 

  8. Còpia de la inscripció de l'entitat en el registre corresponent.    

  9. Convenis o protocols inexistents entre ONG espanyola/es i soci/s local/s.

  10. Document d'estratègia per al país i/o estratègia sectorial, en cas que es tingui.

  11. Currículum reduït del responsable del projecte a l'entitat (màxim, una pàgina).

  12. Documentació acreditativa de la pertinença a xarxes, plataformes i altres organismes de coordinació.


  c) Dossier C:

  1. Estudis de mercat i/o plans de negoci i/o de viabilitat de les iniciatives productives a les quals es dóna suport.

  2. En cas que el projecte sigui la continuació d'un projecte anterior/una fase ulterior, informe d'avaluació de les fases anteriors (obligatori).

  3. Qualsevol informació complementària que l'entitat consideri necessària perquè la proposta s'entengui millor, en un document separat degudament.