Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Fomentar la formació és imprescindible per reforçar el desenvolupament dels països africans. 

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
 • Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació web de convocatòries, on obtindrà la clau d'accés (usuari i contrasenya).
  Les entitats ja acreditades han de verificar i validar la documentació de registre que consta a l'aplicació.  
  Les entitats no acreditades han de tenir una antiguitat mínima d'un any; per a les entitats procedents de fusions, almenys una ha de tenir aquesta antiguitat. 

  Per acreditar-se, cal emplenar tots els camps sol·licitats i adjuntar la documentació següent escanejada:            

  • Documentació requerida a l'entitat:

  1. Targeta CIF.

  2. Inscripció en el registre corresponent. En el cas que s'hi presenti una delegació, cal que l'entitat i la de legació s'inscriguin en el registre corresponent.

  3. Estatuts.

  4. Document d'acreditació de la persona que representa l'entitat per a la gestió de projectes (model disponible a l'aplicació).

  5. NIF de la persona que representa a l'entitat en la gestió del projecte. 

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació web de convocatòries fent servir l'usuari i la contrasenya que s'ha obtingut en l'acreditació. No s'accepta en cap cas documentació física.

  Per presentar un projecte correctament cal emplenar tots els camps d'informació de les diverses pestanyes de l'aplicació web i adjuntar el formulari de presentació de projecte que proporciona l'aplicació i la documentació complementària.

  Documentació que cal presentar
  Per presentar el projecte a la convocatòria cal que l'entitat adjunti a l'aplicació la documentació següent:

  a) Dossier A: informació bàsica del projecte

  1. A1 Memòria del projecte en el formulari de sol·licitud

  2. A2 Línia de base

  3. A3 Marc lògic

  4. A4 Cronograma/pla d'acció

  5. A5 Pressupost

  6. A6 Proposta de termes de referència per a l'avaluació final

  7. A7 Informació de detall de la formació (pla d'estudis, professorat, etc.)

  8. A8 Descripció del rol de cada una de les entitats –espanyoles i locals– que participen en el projecte, ressaltant-ne el valor afegit per a la consecució dels objectius proposats

  9. A9 Model de document de compromís de permanència dels beneficiaris en el sistema de salut

  10. A10 Document de justificació de salaris i altres costos de remuneració d'acord amb el barem nacional

  b) Dossier B: La documentació que han d'aportar les entitats espanyoles (B1) i les entitats locals (B2) (degudament separada)

  B1: Entitats espanyoles
  Cada entitat espanyola ha de presentar la documentació següent, respectant l'ordre de classificació:

   

  1. Memòria d'activitats de l'any anterior

  2. Document sobre nombre d'associats, si correspon    

  3. Organigrama directiu de l'entitat, amb indicació del personal empleat i dels patrons, si correspon

  4. Pàgina de resum de l'informe d'auditoria de l'any anterior

  5. Balanç econòmic dels últims tres anys

  6. Comptes de pèrdues i guanys dels últims tres anys

  7. Còpia dels estatus de l'entitat

  8. Còpia de la inscripció de l'entitat en el registre corresponent

  9. Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat

  10. Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud

  11. Certificació del compromís d'aportar la diferència, bé directament o bé per finançament de tercers, entre el cost total del projecte i l'ajuda sol·licitada

  12. En els projectes en concertació amb altres entitats, l'acord corresponent amb indicació de la participació  de cada part

  13. Currículum reduït del responsable del projecte i, en cas que n'hi hagi, del personal expatriat

  14. Document d'estratègia país i/o estratègia sectorial, en cas que se'n tingui

  15. Documentació acreditativa de la pertinença a xarxes, plataformes i altres organismes de coordinació

  16. Informe sobre les activitats en formació i/o salut dels últims 5 anys i de les accions que s'han fet en el país en què se sol·licita la intervenció i que informin dels tres últims anys d'actuació

  17. Còpia del protocol d'acord entre l'entitat espanyola i els altres socis espanyols (si n'hi ha)

  B2: Socis locals  

   

  1. Memòria d'activitats de l'any anterior

  2. Document sobre nombre d'associats, si correspon

  3. Organigrama directiu de l'entitat, amb indicació del personal empleat i dels patrons, si correspon

  4. Pàgina de resum de l'informe d'auditoria de l'any anterior, si es té

  5. Balanç econòmic dels últims tres anys

  6. Comptes de pèrdues i guanys dels últims tres anys

  7. Còpia dels estatuts, en els quals ha de constar necessàriament la inexistència d'ànim de lucre

  8. Còpia de la inscripció de l'entitat en el registre corresponent

  9. Convenis o protocols existents entre la/les ONG espanyola/es i el seu/s soci/s local/s

  10. Document d'estratègia país i/o estratègia sectorial, en cas que se'n tingui

  11. Currículum reduït del responsable del projecte

  12. Documentació acreditativa de la pertinença a xarxes, plataformes i altres organismes de coordinació

  13. Còpia del protocol d'acord entre l'entitat local líder i els altres socis locals

  14. Informe sobre les activitats en formació dels últims 5 anys i de les accions fetes al país en què se sol·licita la intervenció i que informin dels últims tres anys d'actuació

  15. Convenis o protocols existents entre el/s soci/s local/s i el Ministeri de Salut i/o Educació

  c) Dossier C:
  Qualsevol informació complementària que l'entitat consideri necessària. Es pot adjuntar fins a un màxim de 8 documents.