Visualització del contingut web

investigacion-y-becas/investigacion-ciencias-vida-salud/biomedicina-y-salud_CARROUSEL

Visualització del contingut web

investigacion-y-becas/investigacion-ciencias-vida-salud/convocatoria-de-investigacion-en-salud/faqs_CONTENIDO-FAQS_ok

Preguntes freqüents

A continuació trobaràs un llistat amb les preguntes més freqüents. Aquest llistat s’actualitza periòdicament, de manera que hi trobaràs informació molt útil per poder completar la teva candidatura.

Si no trobes la resposta que busques, pots contactar amb healthresearch@fundaciolacaixa.org
 • Com a líder de projecte, t’has de registrar a l’aplicatiu vinculant-te a la teva institució.

  Si la institució està acreditada de l’edició HR17, la trobaràs buscant el seu CIF. D’aquesta manera podràs entrar les dades (imprescindible que siguin les dades del Project Leader) per obtenir un usuari i una contrasenya.

  Si alhora d’introduir les teves dades el sistema informa que el teu NIF ja existeix, pots utilitzar la contrasenya de l’any passat. Si no el recordes, recupera’l seguint l’enllaç Has oblidat la contrasenya?

  Per tal poder tramitar la sol·licitud, el gestor de l’entitat haurà de validar que la documentació de l’acreditació és vigent.

  Si la teva entitat no està registrada, caldrà que et posis en contacte amb el gestor d’entitat pertinent perquè tramiti l’acreditació. No podràs iniciar el procés d’aplicació fins que l’entitat estigui acreditada.

 • Es pot presentar qualsevol projecte de recerca nou en les àrees temàtiques de recerca següents, enteses en un sentit ampli: (1) Neurociències, (2) Oncologia, (3) Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades, (4) Malalties infeccioses i (5) Tecnologies facilitadores en les 4 àrees temàtiques anteriors.

 • Projectes en els quals la recerca està basada en el desenvolupament de tecnologies facilitadores i centrats en qualsevol de les àrees temàtiques anteriors. Les tecnologies facilitadores poden ser: micro i nanoelectrònica, ciència computacional, big data, fotònica, nanotecnologia, biotecnologia, materials avançats i sistemes de fabricació avançats.

  Entre els avaluadors d’aquests projectes hi haurà experts en les diferents tecnologies facilitadores, a més d’experts en biomedicina i salut de les diferents àrees temàtiques.

  Recomanem que si el nucli del projecte és la malaltia o patologia es presenti a l’àrea temàtica de la mateixa per una millor avaluació.

 • Projectes en malalties cardiovasculars i malalties metabòliques associades a riscos o alteracions cardiovasculars. En un sentit ampli, la recerca de les propostes en malalties metabòliques han d’estar relacionades amb la patologia cardiovascular.

 • Preferentment, els projectes han de tenir una durada de 3 anys i s’han de desenvolupar entre el setembre del 2019 i el setembre del 2022.

  La durada màxima dels projectes és de 3 anys.

 • Sí, aquesta convocatòria no té incompatibilitats amb altres programes de ”la Caixa”, sempre que les partides sol·licitades no rebin el suport econòmic d’aquests programes de ”la Caixa”.

 • No, els Project Leaders (PL) guardonats amb un ajut de la Convocatòria en Salut HR17 no es poden presentar com a PL en aquesta edició, ja que tenen l’ajut concedit encara vigent.

 • Un metge sense títol de doctorat en recerca (PhD) pot participar en aquesta convocatòria com a investigador principal o membre de l’equip d’una institució del consorci de recerca, però no com a Project Leader.

 • Un investigador només es pot presentar com a líder d’un únic projecte. Un Project Leader pot aparèixer també en diversos projectes com a investigador principal o com a membre de l’equip si la seva institució forma part d’altres projectes en consorci de recerca. Una institució no té límit de presentació de propostes.

 • Sí, en aquests casos de projectes individuals el pressupost màxim que es pot sol·licitar en la proposta és de 500.000 €.

  En els projectes individuals, poden participar a més de la institució sol·licitant, entitats de la societat civil (com ara associacions de pacients) o empreses constituïdes.

 • Un consorci de recerca és un grup de dues o més institucions de recerca que col·laboren en un projecte. Per a aquesta convocatòria, els consorcis poden estar formats per un màxim de 5 institucions de recerca (incloent-hi la institució sol·licitant).

  La institució sol·licitant (Host Institution) ha de ser d’Espanya o Portugal, però la resta d’Institucions de Recerca poden ser de qualsevol país.

  Tant en projectes individuals com en consorci, hi poden participar entitats de la societat civil (com ara associacions de pacients) o empreses constituïdes de qualsevol país.

 • No, el fet que les propostes siguin individuals o en consorci no serveix en cap cas com a criteri de selecció durant el procés d’avaluació. Les propostes de projectes presentades per equips d’una única institució i les d’equips formats per membres de més d’una institució s’avaluen segons els mateixos criteris de selecció, que es detallen a les bases de la convocatòria.

 • Sí, les valoracions de les propostes presentades a l’edició HR17 no limiten la presentació de propostes en aquesta edició (HR18).

  Aquesta limitació s’aplicarà a partir de la convocatòria actual. Els Project Leaders (PL) dels projectes que obtinguin una valoració inferior a 5,50 en l’avaluació per peer-review de la convocatòria HR18 no podran presentar propostes com a PL a la convocatòria HR19.

  En l’edició HR17 el 43,4% del projectes va rebre una valoració inferior al 5,50.

 • El document “Host Institution Statement” l’ha de signar el representant legal de la Host Institution, el Líder del Projecte i els representants legals de les Organitzacions Col·laboradores, si aplica. En el cas de Consorcis de Recerca, també signaran els Investigadors Principals de totes les Institucions de Recerca del Projecte autoritzats per signar.

  Es poden presentar signatures originals i/o electròniques, que poden estar en una mateixa pàgina o en diferents pàgines, seguint el model disponible a l’aplicatiu online (a partir del 8 de novembre del 2018). La signatura d’aquest document és obligatori en el moment de tramitar la sol·licitud per tal que el projecte sigui elegible.

 • No, tots els documents per a l’acreditació de la Host Institution poden estar en l’idioma original.

 • No, les empreses no poden presentar projectes com a institució sol·licitant, però poden ser Organitzacions col·laboradores (Cooperating Organizations) tant en projectes individuals com en consorcis de recerca.

 • No, les empreses no poden sol·licitar pressupost. Tanmateix, sí que hi ha possibilitat de col·laboracions amb empreses a través de la subcontractació dins del pressupost d’una de les institucions del projecte.

 • No són elegibles els projectes que desenvolupin estudis els resultats dels quals estiguin sotmesos a un drets, de qualsevol naturalesa, amb una entitat amb ànim de lucre abans del tancament de les aplicacions. Igualment tampoc són elegibles estudis que avaluïn l’eficàcia o la seguretat de productes, teràpies, dispositius mèdics o sistemes de diagnòstic d’entitats amb ànim de lucre.

 • Els projectes que demanin un ajut superior a 500.000 € cal que incloguin en el pressupost el cost d’una auditoria externa que ha de fer la institució sol·licitant al final del període del projecte.

  La institució sol·licitant ha de presentar un informe d’un auditor (informe de procediments acordats) sobre el compte justificatiu del projecte on es detallin les despeses imputades al projecte i els procediments que ha aplicat l’auditor per validar la imputació correcta en aquest compte justificatiu, d’acord amb el pressupost aprovat. Aquest informe es pot encarregar a l’auditor de comptes de la institució sol·licitant del projecte o a qualsevol altre auditor amb experiència en informes de procediments acordats sobre comptes justificatius.

  L’informe d’auditoria de la totalitat del projecte, que ha de presentar la institució sol·licitant, també pot incloure informes d’auditors de les institucions del projecte respecte als elements del projecte i del pressupost que hi estiguin relacionats, quan l’auditor de la institució principal no ho auditi directament.