Visualització del contingut web

informacion-corporativa/gobierno-corporativo_CARROUSEL

Visualització del contingut web

quienes-somos/informacion-corporativa/lineas-y-principios-de-actuacion_LINEA-ACTUACION

 • PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ FINS A 2019

  • Concentrar l’activitat de la Fundació en tres grans àrees (social, investigació, i cultura i educació) per evitar la dispersió dels esforços i optimitzar-ne així els resultats.

  • Mantenir el focus en els programes socials, que concentren més de la meitat del pressupost. Ampliar l’abast de les activitats socials clau ―la lluita contra la pobresa infantil i la promoció de l’ocupació― mitjançant projectes de suport a la formació i al desenvolupament d’infants i joves en risc d’exclusió social.

  • Multiplicar la inversió en investigació amb una estratègia centrada en la salut. Focalitzar l’activitat en la formació de joves científics, el suport a centres i programes d’investigació capdavanters i innovadors, i la translació dels resultats de les investigacions a la societat.

  • Mantenir l’excel·lència en les activitats educatives i culturals, potenciant les aliances internacionals i posant en valor els equipaments propis, en particular la xarxa CaixaForum i CosmoCaixa.

  • Transformar l’operativitat dels programes, convertint la concepció de les intervencions de permanent en evolutiva, amb fases d’impuls i consolidació, però també de traspàs o amortització quan s’hagin assolit els objectius. Potenciar la dimensió innovadora dels programes.

  • Situar l’entitat com un centre de diàleg, debat i reflexió que ajudi a sensibilitzar la població, posant en relleu els nous reptes socials, existents o potencials.

  • Millorar l’eficiència i la qualitat de les actuacions a través de l’avaluació objectiva, rigorosa i independent de l’impacte dels programes, i desenvolupant el talent de l’equip humà de la Fundació.

 • PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

  • Subsidiarietat: reforçar els programes propis com a element diferenciador de la Fundació; és a dir, no intervenir en accions en les quals ja treballen altres agents.

  • Sentit d’anticipació: els programes han de respondre a les necessitats futures de la societat mitjançant plantejaments nous, i s’han de dissenyar perquè siguin capaços d’identificar i solucionar les problemàtiques socials, ja des de les primeres fases d’implementació.

  • Concentració d’esforços: disminuir el nombre de programes per perseguir economies d’escala i millorar-ne l’eficiència. L’objectiu és dotar amb més recursos els programes que tinguin més impacte transformador.

  • Flexibilitat: dissenyar els programes d’una manera adaptable a les exigències canviants de l’entorn, amb fases de creixement i desenvolupament, però també de decreixement i traspàs a altres entitats, o d’amortització definitiva si el programa ja ha assolit els seus objectius.

  • Abast: implementar accions que beneficiïn un nucli més ampli de la població, a la recerca del màxim impacte dels programes.