Visualització del contingut web

informacion-corporativa/gobierno-corporativo_CARROUSEL

Visualització del contingut web

quienes-somos/informacion-corporativa/mision-vision-y-valores_LEMA

Durant més de 110 anys, ”la Caixa” ha treballat per contribuir al progrés de les persones, sobretot d’aquelles que més ho necessiten a cada moment, i al progrés de la societat. El Pla Estratègic 2016-2019 explicita com es treballarà des de la Fundació Bancària ”la Caixa” en els pròxims anys per esdevenir encara més eficaços en aquest propòsit fundacional, tenint molt en compte la missió, la visió i els valors que s’exposen a continuació:

Visualització del contingut web

quienes-somos/informacion-corporativa/mision-vision-y-valores_LINEA-ACTUACION

 • MISSIÓ

  Construir una societat millor i més justa, que doni més oportunitats a les persones que més les necessiten.

 • VISIÓ

  Ser un referent per a la societat…

  … en el desenvolupament de solucions duradores que cobreixin les necessitats bàsiques de les persones i generin igualtat d’oportunitats.

  … a l’hora de donar resposta als nous reptes en l’àmbit de la investigació, a través de la formació i la investigació d’excel·lència.

  … en la divulgació de la cultura, la ciència i l’educació entre tots els segments de la societat.

 • VALORS

  • Compromís social, entès com el compromís de construir una societat millor. Els destinataris de l’energia, l’esforç i la capacitat de la Fundació són les persones, sobretot les més dèbils, i aquells membres de la societat que tenen menys oportunitats.

  • Responsabilitat, com el deure de garantir que les actuacions de l’entitat es duran a terme segons criteris d’excel·lència en la gestió i eficàcia en els resultats. Per aconseguir-ho, cal avaluar els programes i definir dinàmicament les seves activitats, per maximitzar la consecució de la seva missió.

  • Confiança, com a resultat del reconeixement social de l’activitat de la Fundació i de l’impacte dels seus programes. La qualitat ha de ser el tret característic de totes les accions i intervencions de l’entitat.