Visualització del contingut web

Posem especialment el focus en els programes amb més impacte transformador

Visualització del contingut web
 • LÍNIES D’ACTUACIÓ PRINCIPALS FINS AL 2019

  • Concentrar l’activitat de ”la Caixa” en tres grans àrees (social; recerca, i cultura i educació) per evitar la dispersió dels esforços i, d’aquesta manera, optimitzar-ne els resultats.

  • Mantenir el focus en els programes socials, que concentren més de la meitat del pressupost. Ampliar l’abast de les activitats socials clau -la lluita contra la pobresa infantil i la promoció de l’ocupació- mitjançant projectes de suport a la formació i al desenvolupament d’infants i joves en risc d’exclusió social.

  • Multiplicar la inversió en recerca amb una estratègia centrada en la salut. Focalitzar l’activitat en la formació de joves científics; el suport a centres i programes de recerca pioners i innovadors, i la translació dels resultats de les recerques a la societat.

  • Mantenir l’excel·lència en les activitats educatives i culturals, potenciar les aliances internacionals i posar en valor els equipaments propis, particularment la xarxa CaixaForum i CosmoCaixa.

  • Transformar l’operativitat dels programes fent que la concepció de les intervencions passi de ser permanent a ser evolutiva, amb fases d’impuls i consolidació, però també de traspàs o amortització quan s’hagin assolit els objectius. Potenciar la dimensió innovadora dels programes.

  • Situar l’entitat com un centre de diàleg, debat i reflexió que ajudi a sensibilitzar la població posant en relleu els nous reptes socials, existents o potencials.

  • Millorar l’eficiència i la qualitat de les actuacions mitjançant l’avaluació objectiva, rigorosa i independent de l’impacte dels programes i el desenvolupament del talent de l’equip humà de ”la Caixa”.

 • PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

  • Subsidiarietat: reforçar els programes propis com a elements diferenciadors de ”la Caixa”; és a dir, no intervenir en accions en què ja treballen altres agents.

  • Sentit d’anticipació: els programes han de respondre a les necessitats futures de la societat mitjançant plantejaments nous, i s’han de dissenyar perquè siguin capaços d’identificar i solucionar les problemàtiques socials ja des de les primeres fases d’implementació. 

  • Concentració d’esforços: reduir el nombre de programes per perseguir economies d’escala i millorar-ne l’eficiència. L’objectiu és dotar de més recursos els programes que tenen més impacte transformador.

  • Flexibilitat: dissenyar els programes de manera que s’adaptin a les exigències canviants de l’entorn, amb fases de creixement i desenvolupament, però també de decreixement i traspàs a altres entitats, o d’amortització definitiva si el programa ja ha assolit els objectius.

  • Abast: implementar accions que beneficiïn un nucli més ampli de la població, a fi que els programes tinguin el màxim impacte possible.

Visualització del contingut web
 • SOCIAL

  Impulsem la transformació social mitjançant programes que fomenten l’accés a l’ocupació i l’habitatge, que contribueixen a millorar la qualitat de vida dels més necessitats i que fomenten la convivència ciutadana i la cohesió social.

  DESCOBRIR ELS PROGRAMES SOCIALS

 • RECERCA, CONEIXEMENT I BEQUES

  Donem suport al talent i el progrés. Per això, promovem la recerca, fomentem la innovació, impulsem la formació d’excel·lència i analitzem la realitat social amb l’objectiu d’assolir avenços en salut i altres ciències de la vida.

  DESCOBRIR ELS PROGRAMES DE RECERCA, CONEIXEMENT I BEQUES

 • CULTURA I EDUCACIÓ

  Acostem el coneixement a la societat mitjançant la cultura com a eina de creixement personal i cohesió social, i l’educació com a motor de progrés i benestar social.

  DESCOBRIR ELS PROGRAMES CULTURALS I EDUCATIUS