Visualització del contingut web

informacion-corporativa/gobierno-corporativo_CARROUSEL

Visualització del contingut web

quienes-somos/informacion-corporativa/gobierno-corporativo_LINEA-ACTUACION

 • GOVERN CORPORATIU

  La Fundació Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” és una entitat sense ànim de lucre el patrimoni de la qual està subjecte al compliment de finalitats d’interès general. És el resultat de la transformació en fundació bancària de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”), i, en la seva transformació, manté la seva personalitat jurídica, i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar.

  La Fundació orienta la seva activitat principal a l'atenció i desenvolupament de l'Obra Social i a l'adequada gestió de CriteriaCaixa, societat de la qual ostenta el 100% de les accions i que agrupa totes les participacions accionarials de "la Caixa" a CaixaBank i a d’altres sectors estratègics diferents del financer.

  La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, desenvoluparà les seves activitats principalment en tot el territori de l’Estat, sens perjudici d’una especial dedicació per raó del seu origen a Catalunya i Balears, així com del possible desenvolupament de la seva activitat a l’àmbit nacional.

  Està inscrita al Registre de Fundacions i es regeix per la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, per la Llei 50/2002 de 26 de desembre, de fundacions, per a la resta de la normativa que resulti aplicable i pels seus Estatuts. Així mateix, la Fundació està sotmesa al protectorat del Ministeri d’Economia i Competitivitat i, alhora, el Banc d’Espanya hi exerceix les funcions de supervisió que li atribueix la normativa vigent.


  Òrgans de govern

  D’acord amb la Llei, els òrgans de govern de la Fundació són el Patronat i el Director General. El Patronat és el màxim òrgan de govern i representació de la Fundació, i li correspon complir les finalitats fundacionals i administrar amb diligència els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint el seu rendiment i utilitat. El Patronat és l’òrgan que nomena el Director General.

 • COMPOSICIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA"

 • COMISSIÓ EXECUTIVA

 • COMISSIÓ D'AUDITORIA

 • DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA"

  President
  Sr. Isidre Fainé Casas

  Director General
  Sr. Jaume Giró Ribas

  Directora General Adjunta
  Sra. Elisa Durán Montolío

  Sotsdirectora General
  Sra. Esther Planas Herrera

  Sotsdirector General
  Sr. Marc Simón Martínez

  Director Corporatiu de Territori i Centres
  Sr. Rafael Chueca Blasco

  Director Corporatiu de Comunicació i Màrqueting
  Sr. Jesús Nemesio Arroyo González

  Director Corporatiu de Recerca i Estratègia
  Sr. Ángel Font Vidal

  Directora de l'Àrea Internacional
  S.A.R. La Infanta Doña Cristina

  Director de l'Àrea de Cultura
  Sr. Ignasi Miró Borràs

  Director de l'Àrea d'Acció Comercial i Educativa
  Sr. Javier Bertolín Pueyo

  Directora de l'Àrea d'Organització i Sistemes d'Informació
  Sra. Rosa María Cirera Clotet

  Director de l’Àrea de Divulgació Científica i CosmoCaixa
  Sr. Jordi Portabella Calvete

  Director de l'Àrea d’ Estratègia, Prospectiva i Comunicació Interna
  Sr. Ignasi Calvera Cabeza

  Director de l'Àrea de Relacions Institucionals
  Sr. Ventura Rebés Weindl

  Directora de l'Àrea de Finances i Control de Gestió
  Sra. Eva Bermejo Martínez

  Directora de l'Àrea de Pobresa i Salut
  Sra. Montserrat Buisán Gallardo

  Directora de l'Àrea de Gestió Territorial i Centres
  Sra. Marta Vallejo Rodríguez


  Barcelona, setembre 2017