Visualització del contingut web

informacion-corporativa/gobierno-corporativo_CARROUSEL

Visualització del contingut web

quienes-somos/informacion-corporativa/historia-de-la-caixa_LINEA-ACTUACION

 • HISTÒRIA DE ”LA CAIXA”

  La Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, és el resultat de la transformació de ”la Caixa” en fundació bancària, el juny de 2014, en compliment de la Llei de Caixes d’Estalvis i Fundacions Bancàries , de 27 de desembre de 2013.

  La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, ”la Caixa”, que es va constituir el 5 d'abril de 1904, va ser fundada per l'advocat català Francesc Moragas Barret, amb el suport de diverses entitats de la societat civil catalana. Es va crear amb la finalitat d'estimular l'estalvi i la previsió, uns objectius que avui podrien semblar únicament financers però que, en aquell context històric, constituïen un clar instrument per aconseguir que les classes més desafavorides poguessin disposar de certa autonomia i seguretat en la seva vida familiar.

  El 16 d'abril de 1904, en un dels salons del Palau de Belles Arts, on se solien celebrar els actes més solemnes de la ciutat, el rei Alfons XIII va inaugurar oficialment la Caixa de Pensions per a la Vellesa. En el mateix acte, el monarca va ser nomenat president honorari i protector de la nova entitat.

  La proposta de Moragas, el primer Director General de ”la Caixa”, va consistir en la creació d'una entitat privada que, en aquells temps de tanta inestabilitat social, oferís a treballadors i empresaris un mecanisme financer que els assegurés la vellesa o la invalidesa. D'aquesta iniciativa, en va sorgir la Caixa de Pensions, encara que gairebé simultàniament a l'obertura, Moragas i els seus col·laboradors ja van incorporar les operacions d'estalvi a la seva activitat de previsió. Així, ”la Caixa” es convertia en una entitat amb un nou concepte econòmic i social de l'estalvi, a més de ser la primera a oferir assegurances socials.

  Francesc Moragas va impulsar una gestió professional i ambiciosa, molt diferent de la que predominava en aquell moment a les altres caixes. Va oferir diverses modalitats d'estalvi i va obrir sucursals als principals pobles i ciutats de Catalunya i molt aviat també de les Balears, introduint-hi una gestió tècnica i moderna. L'expansió territorial de ”la Caixa” va continuar per tot el Principat de Catalunya i les Illes Balears per tal de fer arribar a tot arreu els avantatges de les finances modernes. En aquest sentit, cal destacar que ”la Caixa” ha estat precursora i promotora a Espanya de la previsió social, un dels pilars bàsics de la societat del benestar actual.

 • OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”

  ”la Caixa”, que va néixer amb una finalitat social orientada a evitar l'exclusió financera i amb una voluntat de compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori, va explorar aviat noves vies d'acció social. D'aquesta manera pel fet de canviar el concepte d'obra social de les caixes d'estalvi tornava a demostrar el seu caràcter innovador.

  Fins aleshores, ”la Caixa”, com totes les caixes, destinava la totalitat dels seus excedents econòmics a la formació de reserves, i la seva obra social es limitava a la concessió de premis a impositors i petits donatius a institucions benèfiques i culturals. Però, a partir del 1917, ”la Caixa” va començar a dedicar, de manera específica, una part del seu excedent a la realització d'obres socials i, el 1918, ja va decidir integrar l'Obra Social en la seva organització per assegurar-ne una gestió professional i eficaç. No es tractava de fer caritat, sinó de proporcionar serveis d'assistència social, cultural i cívica que milloressin la qualitat de vida de la gent. Amb els anys, aquestes innovacions les recollirien les disposicions legals.

 • HISTÒRIA DEL SÍMBOL

  A finals dels anys setanta, ”la Caixa” es va dedicar a crear una identitat corporativa pròpia, molt diferenciada de la resta d'entitats financeres espanyoles. Es pretenia dotar ”la Caixa” d'una personalitat única, fàcilment identificable i que, a més, els clients se la poguessin fer seva. La realització d'aquest treball es va encarregar a l'empresa Landor Associates. Entre les diferents propostes presentades, es va triar la que semblava més apropiada i innovadora: demanar a Joan Miró, l'artista més significatiu de Catalunya i les Balears, i reconegut universalment, la realització d'un tapís del qual es pogués aïllar algun element emblemàtic.

  Així, l'any 1980, l'estrella i els seus colors –tan mediterranis i característics de l'obra de Joan Miró– es van convertir en el símbol de l'entitat. A partir d'aquell moment, el símbol de ”la Caixa” ha estat un element innovador que ha creat tendència en el sector financer espanyol en el camp de la imatge corporativa. La seva profusa presència al carrer i als mitjans de comunicació ha fet possible que l'estrella de ”la Caixa” hagi esdevingut un element familiar a tot el país.

 • CREIXEMENT I REORGANITZACIÓ

  • L’any 1990, la Caixa de Pensions pera la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, ”la Caixa”, fundada el 5 d’abril de 1904 per l’advocat català Francesc Moragas Barret, es fusiona amb la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, fundada el 1844, i dóna lloc a un grup líder del sistema financer espanyol i entre les caixes espanyoles i europees.

  • Producte d’un pla d’expansió fora de Catalunya i les Balears, ”la Caixa” va constituir la xarxa d’oficines més extensa del sistema financer espanyol, i finança i manté activitats de caràcter social, cultural, educatiu i científic a través de la seva Obra Social.

  • L’any 2007, ”la Caixa” aprova la sortida a borsa de la seva cartera de participades, a través de la societat Criteria CaixaCorp, en la qual ”la Caixa” mantindrà una participació de control.

  • El 2011, ”la Caixa” aprova iniciar un procés de reorganització que culmina amb el naixement de CaixaBank, entitat bancària cotitzada a través de la qual el Grup ”la Caixa” va seguir desenvolupant la seva activitat financera de manera indirecta.

  • CaixaBank agrupa tot el negoci bancari de ”la Caixa”, el negoci assegurador i les participacions en bancs internacionals i a Telefónica i Repsol. El banc neix amb un posicionament de lideratge en el sector financer i assegurador espanyol, i diversificat addicionalment amb altres activitats complementàries. A més, té unes 5.700 oficines, la ràtio més baixa de morositat entre els grans grups financers espanyols, la millor cobertura i la millor posició de capital.

  • ”la Caixa” també crea una nova entitat, que agrupa les participacions industrials de l’antiga Criteria CaixaCorp (Abertis, Agbar, Gas Natural Fenosa, PortAventura i Mediterranea), Servihabitat i els negocis inmobiliaris.

 • CREACIÓ DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”

  El juny de 2014, ”la Caixa” es transforma en Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en compliment de la Llei de Caixes d’Estalvis i Fundacions Bancàries del 27 de desembre.

  En el marc de la transformació es va acordar també, per una banda, la dissolució i liquidació de la Fundació ”la Caixa”, que va traspassar la seva activitat a la Fundació Bancària, i per una altra, el traspàs a favor de CriteriaCaixa –íntegrament participada per ”la Caixa”– de la participació de ”la Caixa” a CaixaBank, de manera que la Fundació Bancària ”la Caixa” passa a ostentar la seva participació a CaixaBank a través de Criteria.

Visualització del contingut web

quienes-somos/informacion-corporativa/historia-de-la-caixa_CARROUSEL-LUPA

Francesc Moragas (1868-1935), fundador i primer Director General de ”la Caixa”

La seu central de ”la Caixa”, a Via Laietana de Barcelona, als anys 30

L'estel i els seus colors - obra de Joan Miró